Aktuality

Třetí zasedání řídícího výboru MAP II

Dne 26. 4. 2019 proběhlo 3. zasedání řídícího výboru MAP II. V rámci jednání byly schváleny změny Strategického rámce v souvislosti s MAP II ORP Přerov. Dále proběhl seminář pro ŘV na téma "Příčiny a formy nerovností ve vzdělávání a jejich důsledky pro vzdělávací systém". V sekci dokumenty naleznete zápis a usnesení z tohoto jednání včetně prezentace z realizovaného semináře.
Zápis a usnesení

Druhé zasedání řídícího výboru MAP II

Dne 19. 9. 2018 proběhlo 2. zasedání řídícího výboru MAP II. V sekci dokumenty naleznete zápis a usnesení z tohoto jednání.
Zápis a usnesení

První zasedání řídícího výboru MAP II

Koncem června tohoto roku proběhlo 1. zasedání řídícího výboru MAP II. V sekci dokumenty naleznete zápis a usnesení z tohoto jednání. V rámci jednání proběhlo seznámeni přítomných s navazujícím projektem, volba předsedy a místopředsedy ŘV a složení pracovních skupin.
Zápis a usnesení

Finální verze Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov

Byla publikována finální schválená verze dokumentu Místního akčního plánu.
Dokument lze nalézt v sekci - Dokumenty - tohoto webu.

Finální verze Ročního plánu MAP pro rok 2018

Dne 17. 12. 2017 řídící výbor schválil Roční akční plán pro rok 2018.
Finální verzi Ročního akčního plánu, včetně Strategického rámce a Analytické části MAP naleznete v sekci Dokumenty

Jednání Řídícího výboru a schválení aktualizace Strategického rámce

Dne 6. 10. 2017 proběhlo jednání Řídícího výboru jehož náplní bylo projednání a schválení druhé aktualizace Strategického rámce, včetně seznamu investičních priorit. Zápis a usnesení z předmětného jednání naleznete v sekci Dokumenty.

Připravované vzdělávací akce

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovolujeme si Vási nformovat o připravovaných vzdělávacích akcích a aktivitách, které na základě Vaší zpětné vazby v oblasti požadavků na vzdělávání pedagogických pracovníků pro podporované kompetence, připravuje realizační tým projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov. v rámci podaktivity Budování znalostních kapacit.

Digitální kompetence
Vzdělávací workshop pro učitele ZŠ a MŠ se zaměřením na digitální kompetence

Akce se koná u příležitosti konání kulatého stolu „Digitální gramotnost Olomouckého kraje“, kterou zaštítil hejtman Olomouckého kraje Jaroslav Okleštěk.

Termín konání: 21. 9. 2017 13:00 – 17:00 hod. Místo konání: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Tř. Svobody 26, Olomouc Na akci se přihlašujte do výhradně na webu http://www.aivd.cz/cz/akce/


Jednání Řídícího výboru

Dne 31. 8. 2017 proběhlo jednání Řídícího výboru jehož náplní bylo především prioritizace témat k Akčnímu plánu pro rok 2018 a aktualizace Akčního plánu pro rok 2019. Zápis a usnesení z předmětného jednání naleznete v sekci Dokumenty.

Informační zpravodaj - Newsletter 16.6.2017

16. 6. 2017 byl publikován Informační zpravodaj MAP Přerovsko obsahující informace týkající se aktivit realizovaných v rámci projektu za 1. polovinu tohoto roku. Zpravodaj obsahuje dále například

  • informace k realizované vzdělávací akci pro učitele, která proběhla v atraktivním prostředí Planetária Ostrava. Akce byla zaměřena na podporu a popularizaci polytechnického vzdělávání na základních školách
  • informace k aktualizaci strategického rámce MAP Přerovsko, revize analytické části, investiční priority 2017 (dokumety lze nálezt v sekci Dokumenty.
  • informace k realizovanému vzdělávacímu semináři zaměřenému na rozvoj manažerských kompetencí ředitelů, projektové řízení a přípravu Akčního plánu MAP Přerovsko
  • harmonogram Projektu
  • harmonogram výzev IROP a OP VVV

Zpravodaj lze stáhnout zde.

Investiční priority - nové projekty

Koncem měsíce května byla spuštěna další aktualizace podkladů sloužících pro přípravu místního akčního plánu vzdělávání
pro ORP Přerov. Již nyní mají školská a vzdělávací zařízení možnost vkládat další projekty prostřednictvím webového formuláře, který naleznete pod položkou "Investiční priority", vpravo nahoře na navigačním menu. Subjekty (ZŠ, MŠ, DDM apod.), které doposud do databáze nevložily žádný ze svých projektů, budou požádáni o jednoduchou registraci. Ostatní subjekty, jejichž projekty v rámci tvorby MAP již byly vloženy a jsou součástí dokumentu Investičních priorit, byly zaregistrovány administrátorem. Jejich přihlašovací údaje budou zaslány do 20. 9. 2017.

Ukončeno připomínkování Investičních priorit a analytické části

V rámci projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov proběhla v měsící březnu aktualizace seznamu Investičních priorit, který je součástí Strategického rámce a dále revize Analytické části Strategického dokumentu. Seznam investičních priorit je k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty.

MAP - investice do budoucnosti

Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov je zaměřena
na vytvoření analýzy, strategického rámce a akčního plánu na území ORP Přerov v oblasti vzdělávání.

Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA - hlavní manažer projektu

Projekt

MAP je Místní akční plán vzdělávání pro ZŠ a MŠ, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat

Cíle a strategie

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategicky rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity

Očekávané výstupy

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategicky rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity

Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000374