Řídící struktura

Dokumenty řídícího výboru

Zástupce realizátora projektu

Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA
hlavní manažer projektu
Zdeněk Hilbert
finanční manažer projektu

Zástupce kraje

Mgr. Olga Široká
ředitelka školy

Zástupci zřizovatelů škol

Mgr. Romana Pospíšilová
vedoucí odboru SVŠ
Mgr. Petr Hrbek
vedoucí odd. školství a mládeže
Stanislav Žalud
zřizovatel školy - jednatel
Petr Dostál
starosta městyse
Mgr. Bc. Leon Bouchal
starosta
Mgr. Radek Brázda
starosta obce
Miroslava Omelková
místostarostka

Vedení škol a učitelé

Renata Mišunová
vedoucí učitelka
Ludmila Jakubcová
ředitelka školy
Bc. Marie Netočná
ředitelka školy
Věra Cimbálníková
ředitelka školy
Bc. Michaela Gálíčková
ředitelka školy
Bc. Dana Trnkalová
ředitelka školy
Mgr. Iveta Frýdková
ředitelka školy
Ilona Zapletálková
ředitelka školy
Mgr. Jana Černá
učitelka
Mgr. Bc. Věra Václavíčková
ředitelka školy
Mgr. Božena Přidalová
ředitelka školy
Mgr. Dagmar Bouchalová
učitelka - projektový koord.
Mgr. Miroslav Fryštacký
ředitel školy
Mgr. Bc. Ilona Bočinská
ředitelka školy
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
ředitel školy
Mgr. Eva Bartoňová
učitelka
Kateřina Vansová
učitelka
PaedDr. Jana Blažková
ředitelka školy
Mgr. Pavel Odehnal
ředitel školy
Mgr. Zdeněk Šípek
zástupce školy
Mgr. Hana Foltasová
ředitelka

Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin)

Mgr. Blanka Mašková
ředitelka střediska
Jana Hrušáková
ředitelka DDM
Ondřej Bernkopf
vedoucí oddělení Moravská škola tance, taneční pedagog, choreograf
Ing. Pavel Cimbálník
ředitel Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace
Ing. Jaroslav Biolek
předseda Duha Klub Dlažka

Zástupci základních uměleckých škol

Mgr. Mojmír Přikryl
ředitel ZUŠ
Bc. Zora Zahradová
účetní školy

Zástupce KAP

Ing. Lenka Polachová
projektová manažerka KAP

Zástupci rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi sdružujícími rodiče

Mgr. Ivana Fikarová
zástupkyně ředitelky školy
Marek Hanzlík
člen sdružení
Olga Holzmannová
předsedkyně spolku
Hana Koukalová
předsedkyně ŠR
Petr Mirvald
předseda rady
Petr Brtníček
zástupce rodičů, člen rady
Michal Schafer
předseda klubu
PhDr. Kateřina Chytilová, Ph.D.
zástupce rodičů, člen rady
Mgr. Petr Kouba
zástupce pedagogů, učitel SŠ

Zástupce ITI nebo IPRU

Bc. Tomáš Navrátil
náměstek primátora
Ing. Jitka Gregorová
tematická koordinátorka ITI Olomoucké aglomerace

Zástupce MAS na území MAP

Markéta Poláchová Kropáčková
ředitelka MAS
Ing. Petra Andrýsková
zaměstnanec SCLLD

Zástupce mikroregionů na území MAP

Ivo Pitner
předseda mikroregionu
Ing. Jiří Šírek
předseda mikroregionu

Odborný konzultant

Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
odborný konzultant
Mgr. Romana Pospíšilová
Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
Bc. Marie Tesařová
Vedoucí pracovní skupiny č, 1 Mateřské školy
Vedoucí pracovní skupiny č, 2 Inkluze
Vedoucí pracovní skupiny č, 3 Základní školy - humanitní a společensko-vědní oblast
Vedoucí pracovní skupiny č, 4 Základní školy - technická a přírodovědná oblast
Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA
Hlavní manažer projektu
Zdeněk Hilbert
Administrátor, finanční manažer
Ing. Eva Kupková
Administrátor, manažer klíčové aktivity - město
Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
odborný konzultant
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
odborný garant
Mgr. Romana Pospíšilová
Manažer klíčové aktivity - město
Ing. Jarmila Matoušková
Manažer klíčové aktivity - venkov - MAS SH
Bc. Marie Tesařová
Manažer klíčové aktivity - venkov - MAS PM
Ing. Petra Andrýsková
Manažer klíčové aktivity - venkov - MAS HK
Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000374